á Jak se stát členem | APF - Asociace profesionálních fotografů

Jak se stát členem

Podmínky pro příjímání fotografů do APF ČR

Členem AF se může stát každý fotograf, který se aktivně na profesionální úrovni zabývá tvůrčí fotografickou činností a splní následující podmínky:

  1. Předloží ucelený soubor 12 fotografií v profesionální kvalitě. Předkládaný soubor musí splňovat zároveň kritéria výtvarné, tvůrčí a zároveň řemeslné kvality zpracování fotografií. Soubor musí být ucelený  jak tematicky, tak formálně. Autor musí fotografie označit tak, aby bylo zřejmé jejich řazení v souboru.
  2. Velikost fotografií 30×40cm (v tištěné formě). Adjustace dle uvážení uchazeče, tak aby předkládaný soubor splňoval bod 1/ Soubor se předkládá rovněž v digitálni podobě pro archiv APF (velikost fotografií 2000 px delší strana).
  3. Soubor je možné doplnit i přiměřeným počtem ukázek dalších prací autora (např. kalendář, kniha, video apod.).
  4. Soubor i doplňující ukázky z tvorby autora budou po skončení příjímacího řízení uchazeči vráceny. Uchazeč uvede, zda si práce vyzvedne osobně nebo je chce zaslat poštou.
  5. Studenti a absolventi VŠ a absolventi VOŠ oboru fotografie jsou přijímáni ve zjednodušeném příjímacím řízení bez placení vstupního poplatku. Spolu s žádostí o přijetí předloží doklad o studiu nebo ukončení studia a jako svou prezentaci soubor 12 fotografií ve stejné formě jako ostatní uchazeči nebo elektronicky.
V pří­padě nesplnění požadavku na kvalitu, může přijímací komise odmítnout studenta VŠ i absolventa VOŠ nebo VŠ.
  6. Vstupní poplatek za přijímací řízení činí 1.000,–Kč  a je splatný nejpozději v den přijímacího řízení. V případě nepřijetí bude uchazeči vráceno 500,–Kč.
  7. Studenti a absolventi VŠ a absolventi VOŠ v oboru fotografie jsou osvobozeni od vstupního poplatku..
  8. Studenti VŠ v oboru fotografie jsou v roce přijetí osvobozeni od ročního členského poplatku, v následujících letech až do skončení studia platí studentský členský poplatek ve výši 500 Kč (naposledy v roce skončení studia).

Výši ročního členského poplatku navrhuje Správní rada a předkládá ke schválení Valné hromadě APF. Pro období od roku 2019 činí roční poplatek 2720 Kč, pro seniory 1360 Kč a pro studenty 500 Kč (bez poplatku v roce přijetí).

Každý ze zájemců o vstup do řad členů APF má možnost, při uhrazení správního poplatku Kč 500,– předložit svůj soubor, a to i opakovaně, přijímací komisi za účelem konzultace a jeho předběžného posouzení v zájmu dosažení kvalitního výběru fotografií a skladby souboru před jeho předložením k přijímacímu řízení.

Bankovní účet APF ČR:
Komerční banka, a.s.
Č.ú. 44434011/0100


Fotografie doručte osobně nebo zašlete na poštovní adresu:
Asociace profesionálních fotografů ČR
Karlova 28
110 00 Praha 1

Asociace profesionálních fotografů ČR
Národní třída 25, 110 00 Praha 1
Členská přihláška


Přihlašuji se za člena APF a prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím se stanovami APF.

Prohlašuji, že jsem OSVČ nebo zaměstnanec v oboru tvůrčí fotografie a to po dobu delší než 1 rok.
Průkazová fotografie:

Fotografie pouze pro web.
Součet velikosti všech souborů nesmí překročit 32 MB.
Doporučujeme fotografie odesílat v maximální velikosti 2 MB a v rozlíšení delší strany maximálně 2000 px.
Aktuální velikost formuláře je 0 MB.

Profesní fotografie: